Terms & conditions

Artikel 1: definities

PADELWORLD BV

De PADELWORLD BV, met maatschappelijke zetel te 8200 Sint-Andries, Pierre Debbautstraat 6, ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0761.625.984. PADELWORLD BV is bestuurder van DUMA SPORTS BV.

DUMA SPORTS BV:

De DUMA SPORTS BV, met maatschappelijke zetel te 8200 Sint-Andries, Pierre Debbautstraat 6, ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0759.843.956, met werkingsnaam ARENAL VERREBROEK. DUMA SPORTS BV organiseert te 9130 Beveren, Kieldrechtsebaan 33/2, sport- en andere evenementen, zowel voor bedrijven als voor particulieren met name padel.

Algemene voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld via de website van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV.

 

Opzegging:

De schriftelijke mededeling dat van een of meer overeengekomen producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel dat de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden.

 

Opdrachtgever:

De natuurlijk- of rechtspersoon die de opdracht geeft tot het organiseren van de Activiteit of daartoe minstens een offerte heeft aangevraagd.

 

Activiteit:

Alle diensten en faciliteiten die door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV aangeboden worden: padel.

 

Deelnemer:

Iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan de Activiteiten georganiseerd door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV.

 

Minderjarige Deelnemer:

Deelnemer die nog niet de volle leeftijd van 16 jaar bereikt heeft.

 

Begeleider:

Natuurlijk persoon die de Minderjarige Deelnemers begeleidt voor, tijdens en na de Activiteit.

 

Cadeaubon/gift card:

Tegen betaling bij DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV te verkrijgen bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (betaalde) producten en/of diensten.

 

Voucher:

Tegoedbon uitgegeven door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV of met haar samenwerkende partijen, die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.

 

Waardebon:

Een door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV ter promotie of marketing uitgegeven bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.

 

Kortingsbon:

Een door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV uitgegeven of verstrekte bon die is bestemd om te worden gebruikt als (gedeeltelijke) betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.

Artikel 2: toepasselijkheid

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV. Door het plaatsen van een reservering (online dan wel per ondertekende offerte, zie infra) erkent de Opdrachtgever uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van DUMA SPORTSV BV / PADELWORLD BV voorafgaandelijk gelezen en goedgekeurd te hebben.

 

De eventuele nietigheid van een artikel van de algemene voorwaarden heeft geen invloed op het overige deel van de algemene voorwaarden. Door te betalen bij de kassa, het plaatsen van een reservering, het sluiten van een Overeenkomst met DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV en/of het gebruik maken van (een van) de producten en/of diensten van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV, gaat de Bezoeker automatisch akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst - reservering van een activiteit

Online:

Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV na boeking van een Activiteit door de Opdrachtgever via het bestelformulier op de website het boekingsbedrag heeft ontvangen. Bij ontvangst van dit bedrag zal de Opdrachtgever ter bevestiging van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV een e-mail ontvangen met daarin vermelding van de gekozen Activiteit, het gekozen aantal Deelnemers voor de Activiteit, datum en uur waarop de Activiteit is geboekt, etc… .

 

Offline:

Iedere offerte uitgaand van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV is steeds vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Opdrachtgever, doch DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV behoudt zich het recht voor de uitgebrachte offerte ten allen tijde te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft iedere offerte uitgaand van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV steeds een beperkte geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, waarna ze een louter informatieve waarde heeft. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen komt de overeenkomst pas tot stand na ontvangst door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV van een ondertekende, ongewijzigde offerte of bestelbon. De Opdrachtgever verbindt er zich toe het totaalbedrag van de Activiteit te betalen uiterlijk voor de aanvang van de gekozen Activiteit.

Artikel 4: tarieven

De door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV gehanteerde tarieven voor cursussen, lessen of diensten zijn inclusief BTW en per persoon, tenzij anders vermeld.

Artikel 5: betalingen

Alle facturen van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV zijn contant betaalbaar, zonder korting, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. De facturen zijn betaalbaar voorafgaand aan de Activiteit, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar. Bovendien is eveneens een conventionele schadevergoeding van 10% op de totale prijs, met een minimum van €125,00 verschuldigd. Zelfs in geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6: verplichtingen van de deelnemers

De Opdrachtgever verbindt er zich toe onderstaande verplichtingen en richtlijnen voorafgaandelijk mede te delen aan al de Deelnemers van de door hem bestelde Activiteit.

 

Alle Deelnemers – Algemene verplichtingen

Het deelnemen aan de Activiteiten georganiseerd door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV gebeurt steeds geheel op eigen risico van de Deelnemers.

DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV behoudt zich verder het uitdrukkelijk recht om Deelnemers uit te sluiten van een Activiteit wanneer zij de Deelnemer niet in staat acht deel te nemen aan de Activiteit.

Deelnemers die onaangepast gedrag vertonen of moeilijkheden vertonen kunnen door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV uitgesloten worden van deelname. Het uitsluiten van een Deelnemer van een Activiteit door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling van reeds betaalde voorschotten en/of prijzen of aanleiding geven tot vermindering van de overeengekomen prijs.

Alle Deelnemers – Goede huisvader

De Deelnemer is verplicht een juiste voorstelling van de zaken te geven en relevante vragen naar waarheid te beantwoorden.

De Deelnemer dient te allen tijde instructies van (het personeel) van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV op te volgen en het is de Deelnemer verboden in strijd met een verbod of waarschuwing te handelen.

De Deelnemer mag geen gebruik maken of deel nemen aan activiteiten van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV indien hij/zij onder invloed is van alcohol en/of verdovende middelen.

Artikel 7: cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen

Cadeaubonnen dienen vooraf en volledig te worden betaald, tenzij met DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV anders is overeengekomen.

Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de producten en/of diensten van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV, welke op dat moment in brochures of op de internetsite van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV voorkomen.

Restitutie van cadeaubonnen, vouchers, waarde- en kortingsbonnen in geld is niet mogelijk.

Uitgegeven cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen zijn gedurende de daarop aangegeven periode geldig en verliezen automatisch hun geldigheid na verloop van de betreffende periode. Na verloop van de betreffende periode kan de Deelnemer geen rechten aan die cadeaubonnen, vouchers, waarde- en kortingsbonnen ontlenen.

Verlenging van de termijn van een cadeaubon, voucher, waardebon en kortingsbon is uitdrukkelijk voorbehouden aan de directie of gemachtigde van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV en wordt alleen op schriftelijk verzoek, gericht aan de directie, in behandeling genomen, mits dit verzoek de directie heeft bereikt voor of uiterlijk op de cadeaubon, vouchers, waarde- en/of kortingsbon vermelde einddatum.

Op de cadeaubonnen, vouchers, waarde- en/of kortingsbonnen wordt steeds in cijfers en, indien mogelijk, in woord aangegeven wat de waarde daarvan is.

Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon is niet toegestaan. Bij overtreding van het zojuist genoemde of op enige ander manier frauduleus omgaan met de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon, behoudt DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV zich het recht voor de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon te weigeren en om, zonder aankondiging, (rechts)maatregelen te treffen jegens de overtreder.

Artikel 8: annulering en wijziging (opzegging)

Het niet tijdig of niet aanwezig zijn, is voor rekening van de Deelnemer.

Na de aankoop van de Activiteit is het voor de Opdrachtgever onmogelijk om de sessie te annuleren.

Annulering van de gekozen Activiteit kan nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling van de reeds betaalde sommen, dewelke verschuldigd zijn als verbrekingsvergoeding.

Indien DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV genoodzaakt is om een door de Opdrachtgever gekocht ticket te annuleren, dan staat het de Opdrachtgever vrij om de waarde van het geannuleerde ticket terug te vorderen of het ticket te verzilveren op een later tijdstip.

Artikel 9: klachten

Klachten dienen onmiddellijk en ter plaatse gemeld te worden aan DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV. Klachten die naderhand geformuleerd worden zullen als onbestaande worden beschouwd. Indien een klacht niet naar tevredenheid ter plaatse werd behandeld, dient deze binnen de 8 dagen na afloop van de Activiteit per gemotiveerd aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de maatschappelijke zetel van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV. Klachten die na deze tijdspanne worden overgemaakt worden als niet bestaande beschouwd.

Het formuleren van een klacht kan evenwel nooit aanleiding geven tot een terugstorting van de voor de Activiteit betaalde voorschotten en/of gelden en zullen nooit aanleiding kunnen geven tot een vermindering van het factuurbedrag.

Artikel 10: aansprakelijkheid

DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV of haar Aangestelden zijn nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, verlies, gevolgschade, vertragingsschade, letselschade of enige andere schade uit welke oorzaak dan ook. Het deelnemen aan de Activiteiten georganiseerd door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV gebeurt steeds geheel op eigen risico.

De eventuele aansprakelijkheid van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV is steeds beperkt tot het bedrag van haar verzekeringsdekking.

Bij beschadiging en/of vernieling van de materialen van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV heeft laatstgenoemde het recht deze te verhalen op de Deelnemer en/of Opdrachtgever.

Evenmin draagt DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV enige verantwoordelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van de Deelnemer, gebeurd of toegebracht op haar terreinen.

Artikel 11: overmacht

DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV zal nooit aansprakelijk zijn, en dus ook nooit gehouden zijn tot het vergoeden van schade voortvloeiend uit de vertraging of de totstandkoming in de uitvoering van haar verbintenissen, indien de vertraging of de tekortkoming door overmacht is ontstaan. Overmacht duidt hier op alle gebeurtenissen ontstaan onafhankelijk van de wil van DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV.

DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV behoudt zich het recht voor de Activiteit te annuleren in geval van overmacht, waaronder begrepen bv: stroompanne, veiligheidsredenen (schade aan de toestellen). Bij een dergelijke annulering verbindt DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV er zich toe de door de Opdrachtgever betaalde sommen integraal terug te betalen, zonder dat DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV ooit gehouden kan zijn meer te vergoeden.

Artikel 12: privacy

Met oog op het leveren van een optimale dienstverlening verzamelt en bewaart DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever en de Deelnemers die worden verstrekt via de website, via e-mail, via fax, via telefoon,… . Bovendien registreert DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV alle noodzakelijke gegevens die haar toelaten de bestelde Activiteit correct te factureren. DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV maakt bij het online reserveren gebruik van zogenaamde cookies, dewelke aanvaard worden door de Opdrachtgever en/of Deelnemers. Al de door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV verzamelde en bewaarde informatie wordt niet aan derden vrijgegeven, tenzij mits expliciete toestemming van de Opdrachtgever.

DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV maakt, ten behoeve van veiligheid, gebruik van videocamera’s. De beelden van deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden enige tijd bewaard blijven, maar niet gebruikt worden voor andere doeleinden, mits vooraf kenbaar gemaakt.

DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd op haar internetsite en voor haar promotionele doeleinden. Indien de Deelnemer hiertegen bezwaar heeft, kan hij/zij dit voorafgaand aan het deelnemen van de activiteit bij DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV melden.

Artikel 13: toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Ieder geschil voortvloeiend uit de offertes of overeenkomsten gesloten door DUMA SPORTS BV / PADELWORLD BV zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbanken van Brugge. Op ieder geschil zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.